Ets a: Portada > Ajuntament > Cartellera MunicipalCartellera Municipal

CARTELLERA MUNICIPAL

- Aprovació de les festes locals per a l'any 2008: 22 de gener (Sant Vicenç) i 26 de juliol (Santa Anna) (ratificació del Decret d'Alcaldia 428/07 pel Ple de l'Ajuntament de Castellvell del Camp en  sessió de data 10 de desembre de 2007).

- Aprovació definitiva del projecte d'obra ordinària de rehabilitació de Can Barantxó

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castellvell del Camp ha acordat en sessió de data 21 de febrer de 2008aprovar definitivament el "Projecte d'obra ordinària de rehabilitació de Can Barantxó", amb un pressupost d'execució de 413.057,44.-euros (IVA inclòs), per destinar-lo a equipaments municipals, amb una Sala d'actes (sala polivalent) i Biblioteca.

La qual cosa es fa públic d'acord amb el disposat a l'article 38 del ROAS.

- ANUNCI de l'Ajuntament de Castellvell del Camp, sobre aprovació dels plecs de clàusules administratives i licitació del contracte d'obra per a la rehabilitació de l'immoble de "Can Barantxó".

La Junta de Govern Local de 21 de febrer de 2008 en sessió ordinària ha aprovat inicialment el plec de clàusules administratives particulars que regiran el procediment de contractació de l'obra consistent en la rehabilitació de l'immoble de "Can Barantxó".

Igualment, la Junta de Govern Local ha acordat exposar al públic el plec de clàusules aprovades per un termini de 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions d'aquest anunci en el BOPT o en el DOGC, als efectes d'informació pública, advertint que si durant aquest període no es presenten al·legacions i/o reclamacions, s'entendrà definitivament aprovat el plec de clàusules enunciat, sense necessitat d'ulterior acord.

Simultàniament, s'anuncia l'obertura del període de presentació de proposicions per a l'adjudicació del contracte d'obra consistent en la rehabilitació de l'immoble de "Can Barantxó" per un termini de tretze dies naturals, a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions d'aquest anunci en el BOPT o en el DOGC, si bé condicionada al que disposa l'article 122 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

S'informa  que d'acord amb el que preveu l'article 129 del RDL 2/2000, s'efectuarà el replanteig del projecte tècnic aprovat (comprovant sobre el terreny la seva realitat geomètrica i disponibilitat de l'espai físic necessari per a la seva execució), prèviament a l'adjudicació de les obres.

1 Entitat adjudicadora:

a)      Ajuntament de Castellvell del Camp

2 Objecte del contracte:

Descripció de l'objecte: Contracte d'obra consistent en la rehabilitació de l'immoble de "Can Barantxó".

Lloc d'execució: Carrer Sant Vicenç, 12.

Durada del contracte: 15 mesos.

3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a)      Tramitació: urgent

b)      Procediment: obert.

c)      Forma: concurs.

4 Pressupost base de licitació:

Import: 413.057,44.-euros (IVA inclòs)

5 Garanties:

La garantia provisional a constituir serà de 8.261,15-euros, equivalent al 2% de l'import de licitació, i la definitiva serà del 4% del preu d'adjudicació.

6 Obtenció de documentació i informació:

Documentació i informació: Ajuntament de Castellvell del Camp, Plaça Catalunya, 1, telèfon 977 855008 - fax 977 855173, en horari d'atenció al públic (de 10h a 13h). També es podran consultar els plecs de condicions a la web (http://www.castellvelldelcamp.cat//).

Els interessats poden obtenir còpia del projecte a la copisteria MEGARON (carrer Alt del Carme, núm. 68, de Reus. Telèfon: 977 330 123).

7 Presentació ofertes:

a)      Data límit de presentació: 13 dies naturals a comptar des de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci en el BOPT i al DOGC.

b)      Documentació que s'ha de presentar i lloc de presentació: La que detalla la clàusula 1.7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació de l'obra de rehabilitació "Can Barantxó".

8 Obertura de les ofertes:

L'acte d'obertura de les proposicions serà públic, i tindrà lloc a la Sala de Reunions de la Corporació local, a les setze hores del dia al qual es refereix la clàusula  1.10  del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació de l'obra de rehabilitació "Can Barantxó".

9 Despeses dels anuncis:

Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari per l'import màxim assenyalat en la clàusula 1.6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

- ANUNCI de l'Ajuntament de Castellvell del Camp, sobre aprovació dels plecs de clàusules administratives i licitació de la contractació per concessió dels serveis públics de neteja viària; manteniment, neteja i conservació de parcs, jardins públics i altres zones verdes municipals i poda viària; i gestió integral del servei de deixalleria municipal de Castellvell del Camp.

La Junta de Govern Local de 21 de febrer de 2008 en sessió ordinària ha aprovat inicialment el plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació per concessió dels serveis públics de neteja viària; manteniment, neteja i conservació de parcs, jardins públics i altres zones verdes municipals i poda viària; i gestió integral del servei de deixalleria municipal de Castellvell del Camp.

Igualment, la Junta de Govern Local ha acordat exposar al públic el plec de clàusules aprovades per un termini de 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions d'aquest anunci en el BOPT o en el DOGC, als efectes d'informació pública, advertint que si durant aquest període no es presenten al·legacions i/o reclamacions, s'entendrà definitivament aprovat el plec de clàusules enunciat, sense necessitat d'ulterior acord.

Simultàniament, s'anuncia l'obertura del període de presentació de proposicions per a l'adjudicació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals de Castellvell del Camp per un termini de trenta dies hàbils, a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions d'aquest anunci en el BOPT o en el DOGC, si bé condicionada al que disposa l'article 122 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

1 Entitat adjudicadora:

a)      Ajuntament de Castellvell del Camp

2 Objecte del contracte:

§         Descripció de l'objecte: contractació per concessió dels serveis públics de neteja viària; manteniment, neteja i conservació de parcs, jardins públics i altres zones verdes municipals i poda viària; i gestió integral del servei de deixalleria municipal de Castellvell del Camp.

§         Durada del contracte: 12 anys

3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a)      Tramitació: ordinària

b)      Procediment: obert.

c)      Forma: concurs.

4 Pressupost base de licitació:

La despesa màxima estimada per al present contracte de durada 12 anys és de 3.648.000.-euros (IVA inclòs), corresponent:

§         Per a la primera anualitat del contracte de neteja viària: 138.000.-euros anuals.

§         Per a la primera anualitat del contracte de manteniment, neteja, i conservació dels parcs, jardins públics i altres zones verdes municipals, poda viària: 116.000.-euros anuals.

§         Per a la primera anualitat del contracte de gestió integral de la Deixalleria municipal: 50.000.-euros anuals.

5 Garanties:

La garantia provisional a constituir serà de 73.000-euros, i la definitiva serà de 145.000.-euros.

6 Obtenció de documentació i informació:

Documentació i informació: Ajuntament de Castellvell del Camp, Plaça Catalunya, 1, telèfon 977 855008 - fax 977 855173, en horari d'atenció al públic (de 10h a 13h). També es podran consultar els plecs de condicions a la web   (http://www.castellvelldelcamp.cat//).

7 Presentació ofertes:

a)      Data límit de presentació: trenta dies hàbils, a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions d'aquest anunci en el BOPT o en el DOGC

b)      Documentació que s'ha de presentar i lloc de presentació: La que detalla la clàusula 13 del plec de clàusules administratives particulars, i d'altres que s'especifiquin al Plec de Prescripcions Tècniques.

8 Obertura de les ofertes:

La mesa de contractació procedirà a l'obertura de les proposicions econòmiques a les 16 hores del primer dijous hàbil següent a l'últim dia de presentació de pliques, a la seu del Consistori. En cas que el darrer dia per presentar proposicions fos dimecres, l'acte d'obertura tindrà lloc el segon dijous hàbil següent a l'últim dia de presentació de pliques.

9 Despeses dels anuncis:

Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari per l'import màxim assenyalat en la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars.

-ANUNCI de l'Ajuntament de Castellvell del Camp, sobre aprovació dels plecs de clàusules administratives i licitació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals de Castellvell del Camp.

La Junta de Govern Local de 21 de febrer de 2008 en sessió ordinària ha aprovat inicialment el plec de clàusules administratives particulars que regiran el procediment de contractació del servei de neteja dels edificis municipals de Castellvell del Camp.

Igualment, la Junta de Govern Local ha acordat exposar al públic el plec de clàusules aprovades per un termini de 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions d'aquest anunci en el BOPT o en el DOGC, als efectes d'informació pública, advertint que si durant aquest període no es presenten al·legacions i/o reclamacions, s'entendrà definitivament aprovat el plec de clàusules enunciat, sense necessitat d'ulterior acord.

Simultàniament, s'anuncia l'obertura del període de presentació de proposicions per a l'adjudicació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals de Castellvell del Camp per un termini de trenta dies hàbils, a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions d'aquest anunci en el BOPT o en el DOGC, si bé condicionada al que disposa l'article 122 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

1 Entitat adjudicadora:

a)      Ajuntament de Castellvell del Camp

2 Objecte del contracte:

Descripció de l'objecte: Contracte del servei de neteja dels edificis municipals de Castellvell del Camp

Lloc d'execució:

1.      Dependències a netejar

-          Seu del Consistori

-          Llar d'infants "Els Eixerits"

-          CEIP Santa Anna

-          Consultori mèdic

-          Piscina municipal i vestidors

2. Durada del contracte: 2 anys

3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a)      Tramitació: ordinària

b)      Procediment: obert.

c)      Forma: concurs.

4 Pressupost base de licitació:

La despesa màxima estimada per al present contracte és de 210.000€ (IVA inclòs) dels quals:

-          Correspon per la primera anualitat un import de 105.000€ (IVA inclòs).

-          I amb una estimació de 105.000€ (IVA inclòs) pel següent exercici.

5 Garanties:

La garantia provisional a constituir serà de 4.200-euros, equivalent al 2% de l'import de licitació, i la definitiva serà del 4% del preu d'adjudicació.

6 Obtenció de documentació i informació:

Documentació i informació: Ajuntament de Castellvell del Camp, Plaça Catalunya, 1, telèfon 977 855008 - fax 977 855173, en horari d'atenció al públic (de 10h a 13h). També es podran consultar els plecs de condicions a la web   (http://www.castellvelldelcamp.cat/).

Els interessats poden obtenir còpia dels plànols dels edificis del Consistori, del CEIP Santa Anna, de la Llar d'Infants Els Eixerits i el Consultori mèdic a la copisteria MEGARON (carrer Alt del Carme, núm. 68, de Reus. Telèfon: 977 330 123).

7 Presentació ofertes:

a)      Data límit de presentació: trenta dies hàbils, a comptar de l'endemà de l'última de les publicacions d'aquest anunci en el BOPT o en el DOGC

b)      Documentació que s'ha de presentar i lloc de presentació: La que detalla la clàusula 20 del plec de clàusules administratives particulars.

8 Obertura de les ofertes:

La mesa de contractació procedirà a l'obertura de les proposicions econòmiques a les 16 hores del primer dijous hàbil següent a l'últim dia de presentació de pliques, a la seu del Consistori. En cas que el darrer dia per presentar proposicions fos dimecres, l'acte d'obertura tindrà lloc el segon dijous hàbil següent a l'últim dia de presentació de pliques.

9 Despeses dels anuncis:

Les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec del contractista adjudicatari per l'import màxim assenyalat en la clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars.© Castellvell del Camp, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Baix Camp. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo