Ets a: Portada > Notícies EDICTE. APROVACIÓ I...

Notícies

EDICTE. APROVACIÓ INICIAL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SAU-5


Ajuntament de Castellvell del Camp
Edicte

Per Decret d’Alcaldia núm. 57/07 de data 7 de març de 2007, es va aprovar inicialment el pla parcial urbanístic del sector SAU-5 de Castellvell del Camp.

L’Ajuntament Ple, en sessió de data 21 de juliol de 2008 el va aprovar provisionalment.

Donat que la proposta actual que s’ha presentat en data 19 de març de 2019, presenta canvis substancials pel que fa a la seva ordenació i fins i tot ajusta el seu àmbit pel que fa a superfície ocupada, se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant edicte al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al BOPT, en un diari de major publicació i a la web municipal, a l’efecte de presentació de les corresponents reclamacions i/o al·legacions.


Josep Manel Sabaté Papiol

AlcaldePodeu consultar el projecte al següent enllaç: Projecte SAU-5Amb el suport de:

Castellvell del Camp , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?